Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w

Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym

„Tygryskowa Kraina”

§1.

Tygryskowa Kraina Magdalena Pyskło jest  niepublicznym punktem przedszkolnym.

Ustalona nazwa używana brzmi:

Tygryskowa Kraina

Miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego:

ul. Myśliwska 65D/2

80-283 Gdańsk

Tel. 518-965-405

 

Podstawą prawną działania Punktu jest:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U Nr 256 z 2004r , poz. 2572 z późn. zmianami)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Organem prowadzącym Punkt jest osoba fizyczna – właścicielka Magdalena Pyskło .

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty

§2.

Punkt realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

1. Celem punktu przedszkolnego jest:

a. Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego,

psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole

podstawowej.

b. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka

2. Punkt zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.

3. Dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.

4. Stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

5. Zadaniem punktu jest:

a) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania.

b) Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej lub mieszanej.

c) Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.

d) Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego

zatwierdzonego przez MEN.

e) Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.

f) Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

g) Organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

6. Uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców.

§3.

Dzienny wymiar godzin zajęć w placówce.

1. Punkt funkcjonuje przez cały rok szkolny od 1 września do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyjątkiem przerw ustawowych - wolnych od pracy oraz czasu ustalonego przez organ prowadzący nie dłuższego niż 14 dni (na przerwę konserwatorską).

2. Punkt jest czynny 10 godzin dziennie (od 7:00 do godziny 17:00).

3. Zajęcia dydaktyczne realizowane są codziennie od 9:00 do godziny 13:00

4. Punkt przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

5. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się nie mniej niż 20 godzin tygodniowo , systematycznie nie mniej niż 3 godziny dziennie. Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową prowadzi się z wykorzystaniem wybranego programu wychowania przedszkolnego .

6. Organizacje pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez organ prowadzący. Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.

7. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Punkcie.

8. Punkt może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

§4.

Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego

1. Warunkiem zapisania dziecka do punktu jest wpłacenie wpisowego zgodnie z

obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest płatne jednorazowo na okres od września do

sierpnia, wpisowe nie jest zwracane w przypadku rezygnacji z przedszkola.

2. Nabór odbywa się przez cały rok kalendarzowy.

3. Liczba miejsc w punkcie ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i

sanitarnymi.

4. Podstawą zgłoszenia dziecka do punktu jest "Karta zgłoszenia dziecka".

5. Rodzice dziecka przyjętego do punktu na nowy rok szkolny, którzy rezygnują z miejsca w punktu, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów do czasu złożenia takiej rezygnacji.

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje organ prowadzący w porozumieniu z nauczycielem punktu, po rozmowie z rodzicami.

7. Decyzje o przyjęciu przekazywane są rodzicom osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail.

§5.

Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.

1. Wychowankowie mają prawo do:

a) szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i

rówieśników;

b) bezpiecznych warunków pobytu w punkcie, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb

c) interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienie;

d) wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach;
e) własnego tempa rozwoju, akceptacji takim, jakie jest ;

2. Obowiązki wychowanków

Wychowankowie mają obowiązek:

a)      traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;

b)      aktywnego udziału w zajęciach;

c)      starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się;

d)     przestrzegania czystości;

e)      zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce;

3. W punkcie nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.

4. Przypadki w których placówka może skreślić dziecko z punktu

Organ prowadzący w porozumieniu z nauczycielem punktu może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:

a)      rodzice zalegają z opłatami za punkt przedszkolny nie dłużej niż 2 miesiące.

b)      dziecko nie uczęszcza do punktu dłużej niż miesiąc (bez wcześniejszego powiadomienia)

c)      dziecko nagminnie nie przestrzegało obowiązków zawartych w punkcie „Obowiązki

wychowanków”.

d)     rodzic może odwołać się od decyzji organiu, do osoby prowadzącej, w terminie 14 dni od

wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków punktu.

5. Opłaty za pobyt dziecka w punkcie i zajęcia dodatkowe

a. Opłata za pobyt dziecka w punkcie składa się z trzech części:

- opłaty stałej (koszty określone przez osobę prowadzącą punkcie).

- opłaty za żywienie – catering (wysokość stawki żywieniowej, ustalona przez organ prowadzący

- Jednorazowej opłaty wpisowej, wpisowe nie jest zwracane w przypadku rezygnacji z przedszkola.

b. Opłaty za punkt przedszkolny rodzice dokonują na konto punktu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry. Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe są wliczone w koszt pobytu

miesięcznego (z wyjątkiem zajęć dodatkowych, ustalanych w porozumieniu z rodzicami).

Pakiety są niepodzielne i ważne w miesiącu zakupu.

c. Nieobecność dziecka w punkcie nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty

stałej.

d. W przypadku nieobecności dziecka w punkcie, rodzicom zgłaszającym nieobecność

przysługuje zwrot kosztów żywienia, w przypadku gdy zgłoszenie następuje minimum jeden

dzień roboczy wcześniej.

e. Środki finansowe mogą być uzyskiwane z: dotacje z budżetu

gminy, opłaty stałej, opłaty za wyżywienie, opłaty wpisowej, opłaty za zajęcia dodatkowe.

§6.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

a. Dziecko przebywające w punkcie jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im

zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem

zajęć.

b. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w punkcie jest pod opieką

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

c. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,

zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i

psychicznym.

d. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia,

łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

e. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

f. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie

opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

g. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie organu prowadzącego i rodziców o zaistniałym wypadku lub

zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.

h. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w punkcie, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

i. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników punkcie bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie

bezpieczeństwa dzieciom.

j. W punkcie nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez

zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

k. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym punkt.

l. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż, przepisów

ruchu drogowego.

m. Wycieczki i spacery poza teren punktu przedszkolnego powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

§7.

Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci do punktu przedszkolnego

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z punkcie osobiście przez rodziców

(prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości)

upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie zamieszczone jest w Karcie Zgłoszeniowej Dziecka.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z punktu przez upoważnioną przez nich osobę.

§8.

Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego

1. Na terenie punktu na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia.

2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru

rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.

5. Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są przez organ prowadzący.

§9.

Okres pracy w punkcie przedszkolnym i terminarz przerw

1. Punkt jest otwarty od września do sierpnia (włącznie). Z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

2. Terminy przerw są ustalane na każdy rok do dnia 20-go grudnia roku poprzedzającego i są publikowane na tablicy ogłoszeń.

3. Przerwy w pracy punkcie wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych.

§10.

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia , współpraca z rodzicami

1. Wychowawca współdziała z rodzicami/ opiekunami, w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/ opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w punkcie oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju:

a) informuje rodziców (opiekunów prawnych) o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy

b) udziela rodzicom (opiekunom prawnym) rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka

c) ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie - w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne lub dzieci z dysharmonią rozwojową)

2. Wychowawca prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom/opiekunom w zakresie pracy z dziećmi w tym celu organizuje zebrania ogólne oraz zajęcia otwarte z rodzicami.

3. Wychowawca zamieszcza bieżące informacje na tablicy ogłoszeń.

4. Wychowawca przygotowuje wystawki twórczości plastycznej dzieci, co najmniej raz w miesiącu.

5. Wychowawca zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo -dydaktycznej poprzez:

a) realizację programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w Punkcie

b) planowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz jej realizację i wysoką jakość

c) informowanie rodziców/ opiekunów o postępach jak i problemach dziecka

6. Wychowawca zapewnia dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa poprzez:

a) uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu w punkcie

b) reagowanie na wszelkie nawet najdrobniejsze naruszenia przez dzieci zasad wychowania w szczególności na przemoc fizyczną, agresję używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, wulgarne gesty

c) wytwarzanie w punkcie rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci

7. Wychowawca prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

8. Wychowawca przeprowadza diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

9. W razie potrzeby, punkt prowadzi współpracę ze specjalistą świadczącym pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci.

10. Stosunek pracy pracowników reguluje projekt organizacji wychowania oraz wewnętrzne przepisy.

§11.

 

Prawa nauczycieli

Nauczyciele mają prawo do:

1. Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

2. Wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

3. Współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metod realizacji programu,

4. Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

5. Stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

6. Wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

§12.

Prawa i obowiązki rodziców:

Rodzice mają prawo do:

1. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich

dzieci,

2. Rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,

3. Wsparcia ze strony nauczycieli punktu i innych specjalistów w razie problemów

wychowawczych,

4. Informowania w przypadku nieobecności dziecka w punktu, niezwłocznie

zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu,

6. Angażowania się jako partner w działania punktu,

7. Informowania nauczycieli i organiu o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na

zachowanie i postępy dziecka,

8. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w punkcie,

9. Spotkania z nauczycieli z rodzicami odbywają się dwa razy do roku (spotkania ogólne)

oraz wg harmonogramu spotkań indywidualnych lub częściej na wniosek rodziców lub

nauczycieli.


§13

Dokumentacja przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej

1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Punkcie w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć Punktu.

2. W dzienniku zajęć Punktu wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/ opiekunów i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć Punktu przeprowadzanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym dniu.


§14.

Postanowienia końcowe

1. Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Projekt obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –

nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

3. Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a. Udostępnienie dla wszystkich zainteresowanych.

4. Osoba prowadząca punkt przedszkolny może dokonać zmian w projekcie w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa.